BRESE

Het Interreg Europe Project „Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship – BRESE“ heeft tot doel de barrières voor sociale ondernemers te verminderen en subsidie-instrumenten te verbeteren. Daartoe worden bestaande beleidsvoorwaarden en subsidie-instrumenten in vijf verschillende Europese regio´s met elkaar vergeleken en ervaringen en best practices met elkaar uitgewisseld.

 

Sociale ondernemingen combineren ondernemersactiviteiten met het bereiken van positieve sociale of ecologische effecten; winsten worden geherinvesteerd om deze doelen te bereiken. Zij vertegenwoordigen een nieuw soort ondernemerschap en hebben in het verleden al bewezen dat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan inclusieve groei en het aangaan van sociale uitdagingen. Sociale ondernemingen hebben bovendien het potentieel om banen te creëren en zo de hoge werkloosheidscijfers en de jeugdwerkloosheid waarmee sommige Europese regio's te kampen hebben, tegen te gaan. Sociale ondernemingen vertegenwoordigen nu al 10% van de Europese economie en een van de vier nieuw opgerichte ondernemingen in de Europese Unie is een sociale onderneming. Ondanks het grote potentieel van sociale ondernemingen voor de Europese regio's blijven de politieke en juridische kaders die de speciale status van sociale ondernemingen erkennen, evenals de passende instrumenten om het ondernemerschap te bevorderen, ontoereikend. Hoewel sociale ondernemingen een specifieke agenda hebben die een ondernemend en een sociaal element combineert, moeten ze vaak concurreren met "traditionele" ondernemingen.

 

Door gebruik te maken van de bestaande verschillen in de Europese grensregio's zal het BRESE-project ervaringen en beste praktijken uitwisselen met partners uit verschillende Europese regio's in een interregionaal leerproces om de bestaande regionale financieringsinstrumenten te verbeteren. Partners in het consortium, met de Euregio Rijn-Waal als lead partner zijn, HAMAG-BICRO (Kroatië), het ministerie van Milieubescherming en Regionale Ontwikkeling van de Republiek Letland, de Slowaakse Ontwikkelingsmaatschappij, het Regionaal Ontwikkelingsbureau Rzeszow (Polen) en de Universiteit van Letland. Op basis van de in het project gewonnen inzichten wordt ter afsluiting van het project een actieplan in elke regio opgesteld met concrete aanbevelingen voor beleidsmakers om subsidie instrumenten voor sociale ondernemingen effectiever te maken. Deze actieplannen zullen in een tweede projectfase worden uitgevoerd. Bovendien worden de projectresultaten ook op Europees niveau verspreid en dienen idealiter als een soort blauwdruk voor beleidsmakers in andere Europese grensregio’s.

 

Het project heeft een looptijd van 3,5 jaar met een eerste fase van 01-08-2019 tot 31-01-2022 en een tweede fase van 01-02-2022 tot 31-01-2023. Het budget van het project bedraagt in totaal ongeveer 1,2 miljoen euro, waarvan 1,0 miljoen euro wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de EU. De overige kosten worden gedragen door de projectpartners.

 

Meer informatie over het project is te vinden op www.interregeurope.eu/brese, op Facebook (https://www.facebook.com/BRESEproject) en Twitter (https://twitter.com/BresEproject).